מענה ל־איך מקבלים תו חניה לנכה

ראשי פורומים שאלות ותשובות איך מקבלים תו חניה לנכה מענה ל־איך מקבלים תו חניה לנכה

#16122 תגובה

טלי

יך קבלה וחידוש תג חניה לנכה
גרסת הדפסה דואר אלקטרוני
כל נכה המבקש לקבל תג חניה עבור רכבו חייב לשלוח מסמכים ליחידה לטיפול במוגבלי ניידות של משרד התחבורה. יש להגיש את המסמכים והאישורים הרלוונטיים למקרה בלבד.
המסמכים ישלחו באמצעות הדואר. אין צורך להגיע למשרדי הרישוי

המסמכים הדרושים
על כל מבקש תג חניה לנכה חובה למלא טופס בקשה לתג נכה בצירוף המסמכים הבאים:
צילום תעודת זהות וספח.
מכתב בחתימתו של הנכה, המציין את מספרי הרכב המבוקשים על התג (עד שני כלי רכב).
צילום רישיונות רכב.
במקרים של החזר אגרה יש לצרף מראש צילום שיק האגרה (פנייה ללא צילום שיק לא תבוצע), צילום תעודת זהות וספח, צילום רישיון רכב וטופס החזר אגרה.
כמו כן יש לקבל את אישורו של אחד מהגופים הבאים, לפי הרלוונטיות למקרה:
מוגבל ניידות – אישור מאת משרד הבריאות שהינו נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות או שדרגת נכותו מגיעה ל60% לפחות ותנועתו ללא רכב בדרכים עלולה לערער את מצב בריאותו. במידה ולא קיים אישור ממשרד הבריאות, יש להצטייד במסמכים רפואיים עדכניים (נא לא לשלוח דיסקים וצילומי רנטגן). על מטופלים בהמודיאליזה כרונית להמציא אישור ממכון דיאליזה.
נפגע פעולות איבה – אישור מביטוח לאומי (אגף נפגעי פעולות איבה) שהינו נכה ושתנועתו ללא רכב עלולה לערער את מצב בריאותו.
עיוור – יש לוודא כי קיים אישור ממשרד הרווחה. האישור מועבר באופן אוטומטי ישירות למערכת משרד הרישוי ואין צורך להצטייד בו.
נכה צה"ל – יש לוודא כי קיים אישור ממשרד הביטחון. האישור מועבר באופן אוטומטי ישירות למערכת משרד הרישוי ואין צורך להצטייד בו.
במידה ומבקש תג החניה אינו בעל הרכב עליו להמציא את האישורים הרלוונטיים:
הרכב רשום ע"ש בן/בת זוג חוקיים
צילומי תעודת זהות וספח של שני בני הזוג.
הרכב רשום על שם בן/בת זוג (לא נשואים)
צילומי תעודת זהות וספח של שני בני הזוג. כמו כן, יש להמציא חוזה/ הסכם נישואין, או הסכם ממון, או תצהיר מעו"ד או מבית משפט כי השניים חיים ומנהלים משק בית משותף כבני זוג.
הרכב רשום על שם קרוב משפחה מקירבה ראשונית (ילדים/הורה/אח)
צילומי תעודת זהות וספח של שניהם על מנת להוכיח קרבה משפחתית.
הרכב רשום על שם אדם שאינו מקרבה משפחתית ראשונית (חתן/גיס/חבר)
שני תצהירים חתומים מעורך דין (אחד של הנכה ואחד של בעל הרכב) שהרכב עומד לשימושו של הנכה.
הרכב רשום על שם אפוטרופוס של הנכה
צו מינוי אפוטרופוס חתום על ידי בית משפט. במידה ויש יותר מאפוטרופוס אחד, יש להמציא מכתב ויתור משאר האפוטרופוסים – חתום על ידי בית משפט.
הרכב רשום על שם חברת השכרה
אישור מחברת ההשכרה עם לוגו וחותמת (אישור לדוגמא), ח.פ. ומספר רכב ופרטי הנכה (שם ותעודת זהות) המציין כי הרכב עומד לשימושו האישי של הנכה
הרכב רשום של שם חברה
אישור עם לוגו וחותמת החברה (אישור לדוגמא), מספר רכב ופרטי הנכה, המציין שהרכב עומד לשימושו של הנכה.
הרכב רשום על שם חברת ליסינג
אישור מחברת הליסינג עם לוגו וחותמת (אישור לדוגמא), ח.פ. ומספר רכב, שם ומספר זהות של הנכה המציין כי הרכב עומד לשימושו האישי של הנכה
הרכב נרכש מחברת ליסינג מימוני פרטי
חוזה רכישה עם לוגו וחותמת חברת הליסינג, מספר רכב ופרטי הנכה. בנוסף, יצורף אישור מחברת הליסינג עם לוגו וחותמת החברה, המציין כי רכש את הרכב בעסקת מימון פרטית מתאריך X עד תאריך Y. על האישור לכלול את מספר הרכב ופרטי הנכה (שם ומספר זהות). כמו כן, יש לצרף צילום תעודת זהות של הנכה וספח.
מונית
הסכם שכירות חתום על ידי עורך דין.
ארגון המשמש להובלת נכים
1. אישור רשמי מאת רשם העמותות או גוף רשמי רלוונטי אחר, כי מדובר בארגון שמטרתו סיוע או הסעה לנכים.
2. תצהיר חתום בפני עורך דין כי הרכב נועד להסעת נכים וזה שימושו העיקרי, וכי השימוש בתג יעשה אך ורק לשם הסעת נכים.
לשני כלי רכב שלא בבעלות הנכה יונפק תג נכה אחד שמופיעים בו שני מספרי הרכב המשמשים את הנכה דרך קבע. תג זה יונפק לאחר הצגת האישורים המתאימים כמפורט מעלה לכל אחד מכלי הרכב.

משלוח הבקשות לתג החניה לנכה
את הבקשות יש להעביר באמצעות הדואר בלבד.
ליחידה לטיפול במוגבלי ניידות במרכז פניות הציבור ת.ד. 72 חולון, מיקוד 58100.
מענה טלפוני על סטטוס הטיפול בבקשה יינתן אך ורק באמצעות רישוי קול.
לכל בקשה חובה לצרף את טופס הבקשה לתג נכה בצירוף הטפסים הרלוונטים כפי שפורטו מעלה. פניה ללא הטופס לא תטופל.

מתן תשובה לבקשה לתג נכה תינתן עד 90 יום מיום הגעת החומר למשרד התחבורה.
הגשת בקשה חדשה תתקבל לאחר שנה מיום הגשת הבקשה הקודמת ובכפוף למסמכים רפואיים עדכניים.
חידוש תג חניה לנכה
על מנת לחדש תג חניה לנכה יש לבצע שוב את הליך קבלת תג החניה.
על מנת למנוע עיכובים יש להתחיל את ההליך כ-90 יום לפני תום תוקף התג.
תג חניה לצמיתות
תג חניה לנכה שאושר לצמיתות מופיע בו תוקף ל- 8 שנים. לקראת תום התוקף ישלח תג חדש, ללא צורך בפניה למשרד הרישוי.
< קודם הבא >
עודכן לאחרונה: שלישי, 23 דצמבר 2014 14:14

תג חניה לנכה במתכונת של כרטיס קשיח מפלסטיק
הגדרת נכה והקריטריונים לקבלת תג חניה לנכה
אובדן או גניבה, החלפה או רכישת רכב וביטול תג חניה לנכה
שינויים בנוהל קבלת תג חנייה לנכה
תג חניה לנכה לחו"ל
למעלה
על סדר היום
חמישי, 16 אפריל 2015
קבלת קהל במשרדי הרישוי ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל התשע"ה 2015
ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל יחול ביום שלישי ב' באייר תשע"ה 21/04/2015.
קרא עוד…
שלישי, 06 ינואר 2015
הקצאת מספרי רישוי לרכב
החל מתאריך 01/02/2017 יוקצו מספרי רישוי בני שמונה ספרות לכלי רכב חדשים במקום שבע ספרות כיום.
קרא עוד…
חמישי, 30 אוקטובר 2014
לוח זמנים, הרשמה וביצוע מבחן נהיגה עיוני ממוחשב באמצעות שמע (בע"פ)
בתחולה מחודש נובמבר 2014 תבצע רשות הרישוי מבחנים עיוניים בשיטת השמע.
קרא עוד…
רביעי, 27 אוגוסט 2014
רישום הבעלות על מוניות ופרטי רישיונות ההפעלה
בתאריך 1 בספטמבר יכנסו לתוקף תיקון תקנות אשר עניינם ברישום הבעלות על מונית ("הפח") על שם בעל המונית ("הפח") ופרטי רישיון ההפעלה ירשמו על גבי רישיון הרכב.
קרא עוד…
שני, 18 אוגוסט 2014
ביטול הגבלה ברישיון נהיגה לדרגה A1 שניתן לפני שנת 2007
בשנת 2007, בעת כניסת התקינה האירופאית לתוקף, נרשמה הגבלה לבעלי רישיון נהיגה לאופנוע לדרגה A1 שהם רשאים לנהוג באופנוע עד 54.4 כ"ס ולא יותר מ- 500 סמ"ק.
קרא עוד…
לכל ההודעות
רישוי כלי רכב
סוגי כלי רכב
דגמי רכב בישראל
רישיון לכלי רכב בישראל
שאלות נפוצות
אגרות רישוי רכב
רישום רכב חדש
העברת בעלות לכלי רכב
שאלות נפוצות
שינויים טכניים בכלי רכב
כלי רכב להוראת נהיגה
תג חניה לנכה
הוראות נוהל
ערוצי שירות לבעלי רכב
משרדי רישוי – קבלת קהל
עמדה מספר 1
אגף הרישוי – טפסים
פניה בנושא רשיון רכב
דגמי רכב בישראל
מוסכים מורשים
מכוני רישוי מורשים
שמאי רכב מורשים
סוחרי רכב מורשים
בתי מסחר מורשים
יצרני חלקי חילוף לרכב
שירות התשלומים הממשלתי
תשלומי אגרת רשיונות : נהיגה, רכב פרטי ומסחרי, ציוד מכני הנדסי
רישוי קול
במקום להגיע למשרד הרישוי עושים הכל עם "רישוי קול"

משרד התחבורה מבצע את מבחני התיאוריה באמצעות מפעילים פרטיים במרכזי בחינה
• כל הזכויות שמורות © 2015 • מדינת ישראל • משרד התחבורה